Ten. Pilota Ugo Molinari di Nogara

Tenente pilota di Nogara